هرگر به نمی شود های ..............

هرگز به نمی شود های دیگران نباید مأیوس و یا به میشود های دیگران مغرور شد 

/ 0 نظر / 9 بازدید