محسن طبيب زاده - محمود طبيب زاده

در ادامه مطالب مندرج در فایل انگیزه ام از طراحی و تحقق پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر.www.tabibzadeh.com  اخوی ادیب جناب آقای محمود خان طبیب زاده تفالی بر دیوان حضرت حافظ زذند و از حافظه خویش یاری جستند .

 پاسخ چنین بود :

من این حروف نوشتم که غیر نداند      تو هم ز زوی کرامت . چنان بخوان که تو دانی

نظر دهید ممنونم میشود و آن نیز برای اخوی ارسال میکنم.

البته . نشانی های ایمیل را در ذیلل اضافه کردم

محسن طبیب زاده      Mohsen@Tabibzadeh.Com

محمود طبیب زاده      Mahmood@Tabibzadeh.Com

/ 0 نظر / 12 بازدید