تخصص و متخصص و نابخرد

وقتيز سئوالي از متخصصي ميكنيد ، با اختياط بدان پاسخ ميدهد و اگر سئوال را زره اي از تخصص خود فراتر ديد ، با شهامت اعلام ميكند كه من در اين مورد تخصص ندارم و بايد به منتخصص آن رجوع كرد ولي متالسشفانه اگر از اين رده تخصص هر چه پائين تر بيائيم ميزان اظهار نظرات بظاهر فيلسوفانه با ژست مدبرانه زياد ميشود و كم متخصص ترين و حتي نا متخصص ترين با جسارت در همه امور سياسي ، هنري ، پزشكي ، اجتماعي و ... نظر ميدهند و مخاطبيين را نيز به اجراي آن موظف ميكنند . دم از اطلاعات ميزنند ، بگونه ايكه همين چند لحظه قبل با منبع خبري موضوع همنشين و هم مشورت بوده اند . واي به زماني كه چند مجيز گوي و تائيد كننده نيز داشته باشند

آيال بنظر شما رفتارشان توهين آميز نيست ؟ آيا رفتارشان قابل تحمل است ؟ آيا اينان در خلوت خود به آنچه كه ميگويند و گفته اند شرمنده نمي شوند ؟ آيا خود را در قالب شخص و يا اشخاصي كه گوينده الفاظ نا خردمندانه بوده اند قرار دادن سبب افزايش منش و شخصيت ميشود ؟ انهم وقتي كه گوينده از جايگاه خوبي از نظر شان اجتماعي و منزلت انساني بر خوردار نباشد ؟

نظر شما را داشته باشم متشكر خواهم شد

www.tabibzadeh.com

/ 1 نظر / 9 بازدید
کیوان

سلام.وبلاگ تان آموزنده و زیباست.موفق باشید.