خلاف عادت

فرمودند . علت کسب جمعیت از برای تحقق پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر چیست ؟

عرض کردم . حضرت حافظ بفرمود:

در خلاف آمد عادت بطلب کام که من       کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

نظر دهید .  رهنمود دهید . ممنون

/ 0 نظر / 7 بازدید