چهار چيز يک مسلمان

مسلمان بایستی چهار چیز خوب داشته باشد ؟

مرکب خوب = عقل

خانه خوب  = برای سکونت

لباس زیبا = حیا

چراغ = علم

نظر شما چیست ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید