باور

تعقیب  هویت دینی . ملی

باور به غنای فرهنگی

اطمینان از تاثیر گزاری مثبت بر فرهنگ اقوام و ملل عالم سبب شد

تا پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر طراحی شود

/ 1 نظر / 7 بازدید