حکمت خدا . عظمت الله

فکیر کردم که چرا هرچه مسن تر میشوم . بجای اینکه ضعیف تر و ناتوان تر برای تحقق پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر شوم . قوی تر و مصمم تر میشوم .

بعد از کمی تعقل فهمیدم که از حکمت خدا همین بس که غیرتمندی برای خدمت و اجرای پروژه در وجودم غلیان میکند    

  شکر       شکر     شکر خدای بزرگ

/ 0 نظر / 4 بازدید