اگر فکر میکنی که .............

 

اگر فکر میکنی که میتوانیم و یا نمی توانی ، حتما بدانیم که خواهیم توانست و یا نخواهیم توانست  

/ 0 نظر / 7 بازدید