دیگران را همانگونه که .................

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید