حداوندا . عزيزا . رحيما

خدایا، مرا از بیدادگران و رشک بران نگه دار و همراهی ام کنتا بیدادگری نکنم و رشک نبرم، از کسی بد نگویم و به سخن بدگویان گوش ندهم و آنچه برخود نمی پسندم بر دیگران روا ندارم.


خدایا، مرا از خودخواهی و خودرایی و خودبینی برهان تا در آتشدوزخ خود نسوزم.


خداوندا، خردمندم فرما تا تو را بشناسم و بندگانت را دوست بدارم. تنی سالم و دلی شاد عطا فرما تا گشایشی در زندگی بدارم و به ستایش و نیایشت پردازم و به یاری تو به دیگران مهر ورزم.

/ 0 نظر / 6 بازدید