بخدا توکل کن

نور چشمم ، آرام باش ، تأمل کن ، تفکر کن و آنگاه  توکل بخدا تا ببینی که پروردگار عالم یاریت خواهد کرد

/ 0 نظر / 6 بازدید