خداوندا

سر نیاز به درگاه بی نیازت فرود آورم و از آستان بزرگی اتخواستارم تا مهری فرمایی که اندوه های دیرین را از یاد ببرم، بی مهری مردمان راببخشایم، چشم از بدی ها بردارم و زیبایی ها و نیکی های جهان را ببینم. دل به آب وگل به اندازه بدارم و از فزونی جویی دست بردارم تا غم و اندوهم کم شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید