سبحانا

سبحانا، دلی مهربانترم ده و روانی روشنتر تا به مهر و مردمیپردازم و دلهای مردمان را شاد سازم.


سبحانا فرزانه ترم کن تا جهانبینی بیاموزم و اندیشه هایوالاتر بدارم. توانایی ام ده تا لبی خندان و گفتاری شیرین بدارم و ناامیدان راامیدوار سازم.


پسبحانا، مرا یاری کن تا همیاری و همنوایی و همدلی بیاموزم و بزرگواری ده تا دستی باز بدارم و به سوی آنان که ندارند دراز کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید